THIS SITE IS BEST VIEWED IN GOOGLE CHROME....................................................NOTE: Copyright Issues - Any image on this blog showing Blog's name or Blog address is not claimed to be created by the Blog's author unless otherwise specified.These images have been acquired from the web and Bha Bha Blogsghip bears no copyrights of these images.If you have any objection over any image or content please e-mail to bharatrbh@yahoo.com.

Friday, July 8, 2011

आताशा मी फक्त रकाने दिवसांचे भरतो...
Lyrics
SANDEEP KHARE

Singer/Music
SALIL KULKARNI

Album
NAMANJURआताशा मी फक्त रकाने दिवसांचे भरतो
चाकोरीचे खरडून कागद सहीस पाठवतो
व्याप नको मज कुठलाही अन् ताप नको आहे
उत्तर कुठले? मुळात मजला प्रश्न नको आहे
ह्या प्रश्नांशी अवघ्या परवा करार मी केला
मी न छळावे त्यांना त्यांनी छळू नये मजला
बधीरतेच्या पुंगीवर मी नागोबा डुलतो
आता आता छाती केवळ भीती साठवते
डोंगर बघता उंची नाही खोली आठवते
आता कुठल्या दिलखुष गप्पा उदार गगनाशी
आता नाही रात्रही उरली पूर्वीगत हौशी
बिलंदरीने कलंदरीची गीते मी रचतो
कळून येता जगण्याची या इवलीशी त्रिज्या
उडून जाती अत्तरापरी जगण्याच्या मौजा
दारी नाही फिरकत कुठला नवा छंद चाळा
राखण करीत बसतो येथे सदैव कंटाळा
कंटाळ्याचा देखील आता कंटाळा येतो

No comments:

Post a Comment

Feel Free to Comment

Top 5 Popular Posts