THIS SITE IS BEST VIEWED IN GOOGLE CHROME....................................................NOTE: Copyright Issues - Any image on this blog showing Blog's name or Blog address is not claimed to be created by the Blog's author unless otherwise specified.These images have been acquired from the web and Bha Bha Blogsghip bears no copyrights of these images.If you have any objection over any image or content please e-mail to bharatrbh@yahoo.com.

Wednesday, April 27, 2011

लागते अनाम ओढ श्वासाना. While thinking of You !Lyrics/
SANDEEP KHARE

Singer
SALIL KULKARNI and SANDEEP KHARE

Music
SALIL KULKARNI


Album
SAANG SAKHYAA REलागते अनाम ओढ श्वासाना
लागते अनाम ओढ श्वासाना
येत असे उगाच कंप ओठांना
होई का असे तुलाच स्मरताना.....


हसायचीस तुझ्या वस्त्रांसारखीच फिकी फिकी,
माझा रंग होऊन जायचा उगाच गहिरा..
शहाण्यासारखे चालले होते तुझे सारे,
वेड्यासारखे बोलू जायचा माझा चेहरा!


एकांती वाजतात पैजणे
भासांची हालतात कंकणे
कासावीस आसपास बघताना.....


संवादांचे लावत लावत हजार अर्थ,
घातला होता माझ्यापाशी मीच वाद..
नको म्हणून गेलीस, तीही किती अलगद,
जशी काही कवितेला जावी दाद!


मी असा जरी निजेस पारखा
रात्रीला टाळतोच सारखा
स्वप्न जागती उगाच निजताना.....


सहजतेच्या धूसर तलम पडद्यामागे
जपले नाहीस नाते इतके जपलेस मौन...
शब्दच नव्हे, मौनही असते हजार अर्थी,
आयुष्याच्या वेड्या वेळी कळणार कोठून?


आज काल माझाही नसतो मी
सर्वातुन एकटाच असतो मी
एकटेच दूर दूर फ़िरताना.....


No comments:

Post a Comment

Feel Free to Comment

Top 5 Popular Posts